Sony Ericsson и HP подписаха договор за технологичен аутсорсинг

Sony Ericsson и HP подписаха договор за технологичен аутсорсинг

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 21.10.2009, 3,896 показвания

hp_seSony Ericsson Mobile Communications подписа пет годишен договор с HP Enterprise Services за услуги, свързани с технологичния аутсорсинг.
По силата на новото споразумение HP предоставя услуги в областта на управлението на инфраструктурата, които обхващат глобалните сървъри и бази данни на Sony Ericsson. Освен това HP продължава да предоставя поддръжка на други приложения, включително хостинг и обслужване на SAP приложения, които Sony Ericsson използва.
HP предоставя услугите комбинирано – както от своите глобални центрове, така и от съответните звена на Sony Ericsson.
“Клиентите на мобилни комуникации очакват постоянен поток от нови продукти и услуги”, заяви Бил Томас, Старши вицепрезидент и Генерален мениджър на HP Enterprise Services за Европа, Близкия изток и Африка. “Нашето дългогодишно партньорство със Sony Ericsson, доброто познаване от страна на НР на телекомуникационната индустрия и широкото ни портфолио служат за основа за предоставянето на решения, които ще съдействат на Sony Ericsson да постигне по-кратки срокове за пускане на пазара на нови продукти и услуги и да поддържа постоянни темпове на растеж”, допълни Томас.
Договорът е продължение на дългогодишното сътрудничество между HP и Sony Ericsson. По силата на различни споразумения, технологичният гигант от Пало Алто доставя хардуер, софтуер и услуги в сферата на бизнес аутсорсинга на Sony Ericsson.

Ñîôèÿ, 21 îêòîìâðè 2009 ã. – Sony Ericsson Mobile Communications ïîäïèñà ïåò ãîäèøåí äîãîâîð ñ HP Enterprise Services çà óñëóãè, ñâúðçàíè ñ òåõíîëîãè÷íèÿ àóòñîðñèíã.
Ïî ñèëàòà íà íîâîòî ñïîðàçóìåíèå HP ïðåäîñòàâÿ óñëóãè â îáëàñòòà íà óïðàâëåíèåòî íà èíôðàñòðóêòóðàòà, êîèòî îáõâàùàò ãëîáàëíèòå ñúðâúðè è áàçè äàííè íà Sony Ericsson. Îñâåí òîâà HP ïðîäúëæàâà äà ïðåäîñòàâÿ ïîääðúæêà íà äðóãè ïðèëîæåíèÿ, âêëþ÷èòåëíî õîñòèíã è îáñëóæâàíå íà SAP ïðèëîæåíèÿ, êîèòî Sony Ericsson èçïîëçâà.
HP ïðåäîñòàâÿ óñëóãèòå êîìáèíèðàíî – êàêòî îò ñâîèòå ãëîáàëíè öåíòðîâå, òàêà è îò ñúîòâåòíèòå çâåíà íà Sony Ericsson.
“Êëèåíòèòå íà ìîáèëíè êîìóíèêàöèè î÷àêâàò ïîñòîÿíåí ïîòîê îò íîâè ïðîäóêòè è óñëóãè”, çàÿâè Áèë Òîìàñ, Ñòàðøè âèöåïðåçèäåíò è Ãåíåðàëåí ìåíèäæúð íà HP Enterprise Services çà Åâðîïà, Áëèçêèÿ èçòîê è Àôðèêà. “Íàøåòî äúëãîãîäèøíî ïàðòíüîðñòâî ñúñ Sony Ericsson, äîáðîòî ïîçíàâàíå îò ñòðàíà íà ÍÐ íà òåëåêîìóíèêàöèîííàòà èíäóñòðèÿ è øèðîêîòî íè ïîðòôîëèî ñëóæàò çà îñíîâà çà ïðåäîñòàâÿíåòî íà ðåøåíèÿ, êîèòî ùå ñúäåéñòâàò íà Sony Ericsson äà ïîñòèãíå ïî-êðàòêè ñðîêîâå çà ïóñêàíå íà ïàçàðà íà íîâè ïðîäóêòè è óñëóãè è äà ïîääúðæà ïîñòîÿííè òåìïîâå íà ðàñòåæ”, äîïúëíè Òîìàñ.
Äîãîâîðúò å ïðîäúëæåíèå íà äúëãîãîäèøíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó HP è Sony Ericsson. Ïî ñèëàòà íà ðàçëè÷íè ñïîðàçóìåíèÿ, òåõíîëîãè÷íèÿò ãèãàíò îò Ïàëî Àëòî äîñòàâÿ õàðäóåð, ñîôòóåð è óñëóãè â ñôåðàòà íà áèçíåñ àóòñîðñèíãà íà Sony Ericsson.

Çà HP
HP, íàé-ãîëÿìàòà òåõíîëîãè÷íà êîìïàíèÿ â ñâåòà, èíâåñòèðà óñèëèÿ â îïðîñòÿâàíå íà IT ðåøåíèÿòà çà ñâîèòå êëèåíòè è ïðåäëàãà îáøèðíî ïîðòôîëèî â îáëàñòòà íà ïå÷àòà, õàðäóåðà, ñîôòóåðà, óñëóãèòå è IT èíôðàñòðóêòóðà. Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà HP (NYSE: HPQ) å äîñòúïíà íà http://www.hp.com/.


Етикети: ,Коментарите са забранени.