Решения за енергийна ефективност за сгради с близко до нулево енергопотребление

В раздел: Ревюта от на 3.11.2015, 18,433 показвания
Страница от ревюто: 1 2 3 4 5 6


Съвременните сгради ще бъдат сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия

building-requirements

Сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия означава сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с местните нормативни изисквания. Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в близост до сградата.

es-direktivi

Европейският съюз си е поставил високи цели по отношение на опазването на климата. Накратко те се обобщават с термина “цели 20/20/20”. Или с други думи 20% по-ниски нива на употреба на първична енергия, 20% по-малко емисии на въглероден диоксид и 20% повече възобновяеми енергийни източници в сравнение с 1990 година.

Директива 2010/31/ЕС на европейския съюз, която се отнася до всички страни членки, за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия гласи, че от 31 декември 2020 г. всички нови сгради трябва да имат близко до нулево нетно потребление на енергия. Новите сгради, които се обитават и са собственост на публичните органи, трябва да отговарят на същите критерии от още по-рано – след 31 декември 2018 г. Освен това страните членки на съюза, в това число и България, е необходимо да разработят национални планове за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия сред вече построените такива, като това разбира се може да бъде постигнато с подобряването на тяхната енергийна ефективност. Съвсем логично с течение на времето и нарастването на изискванията към енергийната ефективност на сградите тези, които не успеят да отговорят своевременно на повишените изисквания ще загубят част от своята стойност и атрактивност спрямо сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия.

comfort-1
comfort-2

Според Наредба номер 7 за енергийна ефективност на сгради от министерството на регионалното развитие и благоустройство “Сграда с близко до нулата потребление на енергия” е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
1. Енергопотреблението на сградата, определено като потребна първична енергия без енергията за уредите, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради,
2. Не по-малко от 55% от потребната (доставена) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

Възобновяема енергия “в близост” е енергията произведена от източник, който е с максимална отдалеченост до 15 километра включително на мястото за добив на възобновяемата енергия от границата на собственост на сградата.

Допълнителни разпоредби:
Закон за енергийната ефективност
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия


Установяване на съответствието с изискванията за енергийна ефективност

klas-zilishtni-sgradi

Принадлежност на сградата към клас на енергопотребление от А+ до G се установява чрез сравнение на стойността на интегрираната енергийна характеристика със скала за годишен разход на енергия съгласно условието:

ЕР min <= ЕР <= ЕР max

в което ЕР min и ЕР max са съответно минималната и максималната стойност за съответния клас.

klas-sgradi-2
klas-sgradi-3
klas-sgradi-4


Изисквания към инвестиционните проекти

(1) При изготвянето на инвестиционни проекти за нови сгради или за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради се анализират възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност. Анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателя за годишен разход на енергия.

(6) За да се счита произведената енергия от термопомпи за енергия от възобновяеми източници, минимална стойност на средната сезонна ефективност на термопомпите с електрически задвижвани компресори, в режим на „отопление“ е не по-малка от SPFmin=3,5.

(7) В случаите, когато термопомпите използват термична енергия (директно или от изгаряне на горива), за да се счита произведената енергия от тях за енергия от възобновяеми източници, минималната стойност на средната сезонна ефективност на термопомпата не може да бъде по-малка от SPFmin=1.15.

(8) Стойностите по ал. 6 и 7 създават нормативна осигуреност за висока ефективност на топло и студоснабдяването с оптимални разходи за енергия при използване на термопомпите като източници на топлина/студ, съгласно изискванията на Директива 2010/31/ЕС

(8) За изчисляване на стойностите на коефициента на трансформация (SСОР) се взема под внимание потреблението на енергия на циркулационните помпи в комплектовката на термопомпите в съответствие с EN 14511. В случаите, когато производителят не може да предостави данни, се взема зададена стойност. За абсорбционни термопомпи методологията е в съответствие с EN 12309-2.Всички страници от статията:

  1. Сгради с близко до нулево енергопотребление
  2. Ефективно Използване на възобновяемата енергия
  3. Термопомпа Въздух-Вода
  4. Изграждане на инсталация с Термопомпа Въздух-Вода
  5. Нуждата от вентилационна инсталация
  6. Тестове на реално функциониращи инсталации


Страница от ревюто: 1 2 3 4 5 6
Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Коментарите са забранени.